Оформлення кваліфікаційних робіт

Курсова робота - один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого характеру, який має на меті поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів із нової навчальної дисципліни, застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Курсова робота відповідно до навчального плану спеціальності може бути складовою частиною залікового кредиту дисциплін або становити окремий заліковий кредит.

Якщо курсова робота є окремим заліковим кредитом, вона оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента. За виконання курсової роботи присвоюється кредити (2-3 кредити), вона оцінюється окремо за національною та 100-бальною шкалою ЄКТС.

Якщо курсова робота становить частину навчальної дисципліни, на неї виділяється 1 кредит на самостійну роботу.

Тематика курсових робіт, завдання, вимоги до структури та оформлення, критерії оцінювання розробляються і затверджуються відповідною кафедрою.

Захист курсової роботи, яка має міждисциплінарний характер, проводиться комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсової роботи.

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом трьох років, потім списуються у встановленому порядку.

Положення про курсову роботу у СумДПУ ім. А.С. Макаренка нова редакція

Кваліфікаційна робота - один із видів підсумкової атестації студентів, яка є самостійною науководослідницькою роботою, що узагальнює результати теоретичної та практичної підготовки у рамках нормативної і варіативної складових освітніх програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Кваліфікаційна робота бакалавра – самостійно виконана робота студента, яка свідчить про вміння автора працювати з літературою, узагальнювати й аналізувати фактичний матеріал, використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані при проходженні підготовки за відповідною освітньою програмою, має елементи наукового дослідження.

Кваліфікаційна робота ОР магістра – самостійно виконана науководослідна робота студента, головною метою і змістом якої є наукові (науковопрактичні) дослідження з новітніх питань теоретичного або прикладного характеру за профілем підготовки.

Положення про кваліфікаційну роботу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка нова редакція

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com