Про інститут

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології є одним із семи структурних підрозділів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка – другим за кількістю студентів, науково-педагогічного та допоміжного персоналу.

Зараз у структурі ННІПП функціонує 6 кафедр (кафедра педагогіки; кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки; кафедра психології; кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності; кафедра дошкільної і початкової освіти; кафедра спеціальної та інклюзивної освіти), які здійснюють підготовку фахівців за напрямами (спеціальностями) «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Спеціальна освіта»,«Соціальна робота», «Психологія», «Менеджмент» ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної і заочної форм навчання. 

Кафедру педагогіки очолює доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Аліна Анатоліївна Сбруєва. Кафедра була створена як кафедра педагогіки і психології. Як окремий підрозділ вона існує з 1930 р. Кафедра має достатній науковий потенціал: 14 викладачів, 2 доктори педагогічних наук, професори, 11 кандидатів педагогічних наук, із них 10 доцентів та 1 старший викладач; 1 викладач.

Колектив кафедри плідно працює над науковою темою «Інноваційні підходи до управління якістю освіти». Категорія роботи – прикладна. Кафедра є випусковою для аспірантів із спеціальності 011 – «Науки про освіту» та 015 – «Професійна освіта».На кафедрі функціонують:Наукові лабораторії: «Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя», «Лабораторія педагогічного краєзнавства і козацької педагогіки».

Студентські проблемні групи: «Актуальні проблеми порівняльно-педагогічного дослідження», «Евристична освіта – інтеграційна особистісно зорієнтована технологія формування творчої особистості», «Педагогічні дослідження майбутнього вчителя».

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи була створена 4 липня 2003 рокуі мала назву –   кафедра управління та менеджменту освіти, а відповідно до Наказу ректора кафедру у 2016 рік була перейменована на кафедру менеджменту освіти та професійної підготовки. Працює кафедра підкерівництвом кандидат педагогічних наук, професора Олени Григорівни Козлової. Викладацький  склад  кафедри становить 18  викладачів: 9 професорів, 6  доцентів, 1 здобувач наукового ступеня, 1 ст. викладач,  1 викладач. Вони  спрямовують свою  наукову діяльність на підготовку конкурентноспроможних фахівців-менеджерів освіти, менеджерів (управителів) з адміністративної діяльності та викладачів вищої школи. Колективна робота кафедри сконцентрована навколо дослідницької теми: «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки магістрів в умовах університету». 

Сьогодні на базі кафедри працює дві лабораторії та три наукові школи: 

- Науково-дослідна лабораторія: «Iнноваційні освітні технології». Керівник НДЛ: канд.пед.наук, професор кафедри менеджменту освіти та професійної  підготовки Микола Остапович Лазарєв.

- Науково-дослідна лабораторія: «Нова макаренкіана: антикризове управління навчальним закладом». Керівник НДЛ: канд.пед.наук, викладач кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Інна Іванівна Гавриленко.

Наукові школи під керівництвом:

- канд. пед. наук, професора кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки  Олени Григорівни Козлової;

- канд. пед. наук, професор кафедри менеджменту освіти та професійної  підготовки Микола Остаповича Лазарєва;

- канд. пед. наук, доцента кафедри менеджменту освіти та професійної  підготовки Лариси Вікторівни  Корж-Усенко.

 Кафедра дошкільної і початкової освіти працює з 1999 року. Засновником кафедри є кандидат педагогічних наук, доцент Пушкарьова Тамара Олексіївна (на сьогодні кандидат педагогічних наук, професор, начальник відділу проектного управління Інституту модернізації змісту освіти МОН України). Подальший розвиток кафедри 2004–2016 рр. відбувався на чолі кандидата педагогічних наук, доцента Кондратюк Світлани Миколаївни (зараз директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка), доктора педагогічних наук, професора Лобової Ольги Володимирівни. На сьогодні кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Павлущенко Наталія Миколаївна.

За період існування кафедри захищено 12 кандидатських дисертацій. Кафедра тісно співпрацює з профільними інститутами Академії педагогічних наук, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова та іншими ВНЗ України, а також  Велико-Тернівським університетом Св. Св. Кирила і Мефодія та Плодівським університетом ім. Паісія Хілендарського (Болгарія). Студенти спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта» неодноразово займали призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт; беруть участь у всеукраїнських студентських олімпіадах з дошкільної і початкової освіти.

Кафедру спеціальної та інклюзивної освіти очолює доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України Тетяна Миколаївна Дегтяренко. Професорсько-викладацький склад кафедри становить 13 осіб, у тому числі 2 доктори педагогічних наук, професори, 6 кандидатів педагогічних наук, доцентів. Кафедра є випусковою для аспірантів із спеціальності 016 – «Спеціальна освіта».

На кафедрі у 2010 р. створено консультативно-методичний центр „Довіра” (у 2010-2015 рр. керівник центру викладач кафедри, вчитель-дефектолог вищої категорії, вчитель-методист Косарєва Н.О., з 2015 р. керівник канд. пед. наук, доцент Колишкін О.В.) та у 2011 р. наукову лабораторію корекційно-реабілітаційних технологій (керівник докт. пед. наук, професор Дегтяренко Т.М.). Професорсько-викладацький склад кафедри з 2011 до 2015 рр. працював над колективною науковою темою „Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю”(номер державної реєстрації – 0111 U 009399), з 2015 р. працює над колективною науковою темою „Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю”(номер державної реєстрації – 0116 U 000895). У 2015 р. лабораторії надано статус міжвідомчої лабораторії.

Налагоджена співпраця з провідними науковими установами та вищими навчальними закладами України, спеціальними загальноосвітніми та реабілітаційними закладами м. Сум та області. Відбувається міжнародне співробітництво з вищими та загальноосвітніми навчальними закладами, громадськими організаціями Словаччини, Німеччини, Білорусії, Сербії, Болгарії, Македонії. Кафедра здійснює волонтерську діяльність за участю студентів, викладачів ВНЗ, педагогів та дітей спеціальних загальноосвітніх закладів м. Суми.  

Кафедра психології працює під керівництвом доктора психол. наук, професора Кузікової Світлани Борисівни. На постійній основі на кафедрі практичної психології працює 18 викладачів, з них мають науковий ступінь доктора наук – 1, професор - 1, доцентів – 14, кандидатів наук - 17, старших викладачів – 2, викладачів – 1. Тобто, доктори та кандидати наук складають 100 % від викладацького складу кафедри.  

В спектр освітніх послуг входять інновації в організації навчально-виховного процесу. Кафедра підтримує тісні зв’язки з:

    - соціальними організаціями;
    - закладами освіти;
    - медичними закладами;
    - закладами по підбору та відбору персоналу;
    - психодіагностичними, психолого-консультаційними службами.

Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності була створена у вересні 1999 році і мала назву – кафедра соціальної педагогіки. Засновником кафедри є канд. пед. наук, доцент Артюшкіна Людмила Михайлівна. Подальший розвиток кафедри відбувався на чолі канд. пед. наук, доцента Полякової Ольги Михайлівни (2001–2009 рр. – кафедра соціальної і корекційної педагогіки); докт. пед. наук, професора Лазарєва Миколи Остаповича (2009–2010 рр. – кафедра соціальної педагогіки і педагогічної творчості); докт. філос. наук, професора Щербини-Яковлевої Олени Юхимівни (2011–2015 рр. – кафедра соціальної педагогіки і гендерних студій). З 2015 року кафедра й до сьогодні працює під керівництвом канд. пед. наук, доцента Поляничко Анжели Олександрівни та має назву – кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри становить 12 осіб, з яких: 1 – доктор педагогічних наук, професор; 7 – кандидати наук, з них 5 – доцентів; 2 – викладачі. Професорсько-викладацький склад кафедри протягом 2013–2017 рр. успішно працює над колективною науковою темою «Методологічні проблеми і креативні технології сучасної соціальної педагогіки» (номер державної реєстрації: 0113U004661). За період існування кафедри захищено 8 кандидатських дисертацій, до попереднього захисту кандидатських дисертацій готуються 2 здобувачі наукового ступеня. 

З 2003 року при кафедрі працює Науково-дослідницький Центр гендерної освіти під керівництвомканд. філос. наук, доцента Луценко Олена Анатоліївна, метою діяльності якого є впровадження гендерних підходів у систему ВНЗ та державної служби. Колективна науково-дослідницька тема НДЦГО: «Теоретико-методологічні та методичні основи впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів» (номер державної реєстрації: 0114U005223).

Кафедра тісно співпрацює з установами соціально-педагогічного спрямування (Сумська обласна організація Ліги соціальних працівників України «Професійна Ліга соціальних працівників Сумщини»; Сумська обласна громадська організація «Центр підтримки та розвитку родини «Калинове гроно»; Сумський обласний, міський та районний ЦСССДМ; Відділення соціально-трудової реабілітації інвалідів «Спільнота»; Сумський центр соціальної-психологічної реабілітації дітей; Служба у справах дітей; Сумський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу; Відділення медико-соціальної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді»; ГО «Батьки онкохворих дітей-інвалідів»; Центр матері і дитини; Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та ін.). Відбувається міжнародне співробітництво з Академією імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща) в межах роботи над темою «Підготовка соціальних працівників в Україні і Польщі».

 

 

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com