Кафедра дошкільної і початкової освіти започаткувала свою історію з 1999 року. Засновником кафедри, яка зробила вагомий внесок в її створення та розвиток з 1999 р. по 2004 р., була кандидат педагогічних наук, доцент Пушкарьова Тамара Олексіївна (нині доктор педагогічних наук, професор, начальник відділу проектного управління Інституту модернізації змісту освіти МОН України). Потужне кадрове зростання кафедри здійснювалося з 2004 р. по 2016 р. під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Кондратюк Світлани Миколаївни (нині професор, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка). Подальший розвиток кафедри з 2016 р. по 2017 р. відбувався на чолі з виконувачем обов’язків завідувача кафедри дошкільної і початкової освіти доктором педагогічних наук, професором Лобовою Ольгою Володимирівною. Із 01.09.2017 року очільником кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Павлущенко Наталію Миколаївну, яка, продовжуючи кращі традиції, спрямовує зусилля на її удосконалення та розвиток.

Професорсько-викладацький склад кафедри формувався з урахуванням структури освітнього процесу та вимог підготовки фахівців. Нині науково-педагогічний склад кафедри становить 15 осіб, з яких: 1 доктор наук, професор; 1 кандидат педагогічних наук, професор; 7 кандидатів педагогічних наук, доцентів; 1 кандидат біологічних наук, доцент; 3 кандидати педагогічних наук, старших викладачі; 2 старших викладачі. Кадрове забезпечення освітнього процесу щороку поліпшується. За 20 років існування кафедри викладачами було захищено 13 кандидатських дисертацій; 10-ти викладачам присвоєно вчене звання доцента; 2-м – вчене звання професора.

Пріоритетне місце в діяльності кафедри посідає науково-дослідна робота, що проводиться в межах комплексної теми «Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти» (державний реєстраційний № 0116U000897).

При кафедрі дошкільної і початкової освіти діють 2 науково-дослідні лабораторії:

  • науково-дослідна лабораторія «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». Керівник НДЛ: к. пед. н., професор кафедри дошкільної і початкової освіти Світлана Миколаївна Кондратюк;
  • науково-дослідна лабораторія «Трансферу естетичних технологій у дошкільній і початковій освіті». Керівник НДЛ: к. пед. н., доцент кафедри дошкільної і початкової освіти Лариса Вікторівна Пушкар.

Основні результати наукових досліджень викладачів кафедри подані у низці наукових праць, кількість яких за 20 років складає понад 1000 публікацій, серед них одноосібні та колективні монографії; підручники і навчально-методичні посібники (для початкової, середньої та вищої школи з грифом СумДПУ імені А. С. Макаренка та грифом МОН України); методичні рекомендації; статті у провідних фахових виданнях України, зарубіжних та внесених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus тощо.

На базі кафедри діє наукова школа за напрямом наукових досліджень «Теорія і методика формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти». Науковий керівник – к. пед. н., професор кафедри дошкільної і початкової освіти Світлана Миколаївна Кондратюк.

Становленню професіоналізму майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти сприяє їх робота в студентських проблемних наукових групах та наукових гуртках, що функціонують при кафедрі.

Студенти спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» і 013 «Початкова освіта» неодноразово займали призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт; брали участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з дошкільної і початкової освіти.

Важливим у діяльності кафедри є співпраця з профільними інститутами Академії педагогічних наук України, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова та іншими закладами вищої освіти України. У межах міжнародної співпраці колектив підтримує тісні зв’язки з вченими Великотирновського університету імені Св. Кирила та Св. Мефодія та Пловдивського університету «Паїсій Хилендарський (Болгарія).

Офіційний сайт навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Designed by atjoomla.com